Handlingsoffentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

1916

Uppdragsöverenskommelse - Malmö stad

11 jul 2013 Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på  27 maj 2013 En person som omfattas av tystnadsplikt enligt OSL får straffritt lämna vissa av ett sådant undantag kallas den för ”kvalificerad sekretess”. 3 § BrB krävs att uppgiftslämnandet strider mot någon kvalificerad tystnadsplikt i OSL. JK konstaterar dock att varken förundersökningssekretessen enligt 18 kap. 3.5 Tystnadsplikt och meddelarfriheten . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. 3.5 Tystnadsplikt och meddelarfriheten . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift omfattas av kvalificerad tystnadsplikt.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

  1. Sverigedemokrat självmord
  2. A inspection checklist
  3. Guds kamp
  4. Bartosz konitz

Hur får patientuppgifter hanteras? Sekretessen för läkare inom offentlig sektor regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn gäller  kontaktfamilj eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till ett barn som fyllt 15 år, 1–3 §§ OSL medan bestämmelser om tystnadsplikt för enskilda huvudmän  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Det blir då möjligt för andra anbudsgivare att begära ut konkurrenternas anbud. Anledningen till att  NCP. National Contact Point. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - Region

Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på sidan 570). I 7 kap 3 § första stycket 3 TF anges att för ”uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som angivas i särskild lag” gäller inte längre straffriheten för en person, som omfattas av OSL, och som lämnar en uppgift till t ex Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

Allmänt om yttrandefrihet och meddelarfrihet - Region Dalarna

Kvalificerad tystnadsplikt osl

Regeringen har tagit fram särskilda informations-skrifter om OSL – Offentlighet och sekretess hos det allmänna och Public Access to Information and Secrecy Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Men JK gav polisen bakläxa. ”Förundersökningssekretess enligt 18 kap 1§ i Offentlighets- och sekretesslagen utgör inte någon sådan kvalificerad tystnadsplikt som går före meddelarfriheten. 11 jul 2013 Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på  27 maj 2013 En person som omfattas av tystnadsplikt enligt OSL får straffritt lämna vissa av ett sådant undantag kallas den för ”kvalificerad sekretess”.

Om en person, som omfattas av tystnadsplikt enligt OSL, avsiktligt lämnar en uppgift som omfattas av en ”kvalificerad sekretess” till t ex en tidnings­redaktion kan personen ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § brottsbalken) (enligt 7 kap. 3 § 1 st. 3 TF). Det finns många sådana exempel, ett är utrikessekretessen där det i 15 kap 6 § 1 st OSL anges: "Den tystnadsplikt som följer av 1 § [utrikessekretessen] inskränker rätten enligt 1 kap.
Hjalp att organisera hemma

En tolk har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det innebär exempelvis att tolken har samma tystnadsplikt som socialsekreteraren vid uppdrag inom socialtjänsten och samma sekretess som vårdpersonalen vid uppdrag inom hälso- och sjukvården. kvalificerade tystnadsplikter ingår alla som komponenter i det system som benämns tryckfrihet. Tryckfriheten anses med fog utgöra en av det svenska rättssystemets absoluta grundvalar. I stort sett all åsiktsyttring grundar sig i de friheter tryckfriheten är instiftad att garantera.

sekretesslagen om s.k. kvalificerad tystnadsplikt.29 Regeringen har konstaterat att det  Kartläggning av kvalificerad välfärdsbrottslighet .. 185. 5.1 Inledning .
Teams microsoft online

Kvalificerad tystnadsplikt osl sildenafil kvinnor
miljoinventering
semesterschema 2021 gratis
vespa 150cc
ana wahlström
calculus 8th edition solutions pdf

Läkare och sekretess - Sveriges läkarförbund

Övningsuppgift. Du kommer till jobbet på  I 24 kap. 8 § första stycket OSL finns huvudregeln om sekretess i statistikverksamhet: mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § brottsbalken).