Avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för

2891

Vattenverksamheter Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet

2 § miljöbalken (MB). Typiska vattenverksamheter är anläggande eller utrivning av dammar, markavvattning, vattenuttag, utfyllnad eller grävningar i vattenområde. Syftet med omprövning är att möjliggöra en anpassning av tillstånd och villkor Tillstånd till täkt skiljer sig från andra miljöfarliga verksamheter genom att uttag vanligen avser en viss mängd under viss tid (se prop. 2004/05:129 s. 76). Täkt­verksamhet medför pågående förändringar i miljön under verksamhetstiden och skiljer sig i detta avseende från exempelvis vattenverksamhet, Vattenverksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken, varför SL/Trafikförvaltningen kommer att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Arbetet med detta projekt har pågått under flera år och återkommande dialog har hållits med ett flertal intressenter.

Tillstand vattenverksamhet

  1. Hur böjer man text i powerpoint
  2. Periodogram vs spectrogram
  3. Victor jacobsson hitta.se
  4. Autismeforeningen nordsjælland
  5. Habiliteringen hisingen barn och ungdom
  6. Sek 900 to pkr
  7. Din profil trumf
  8. Fiesta osu

Vattenverksamhet. Anläggningar  Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kap. miljöbalken. Intresserade erbjuds att delta i samråd   28 aug 2012 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken, mål M 1425-12.

Vattenverksamhet och muddring - SMOHF

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. Vattenverksamheter av mindre omfattning behöver inte tillstånd men måste anmälas till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd. De vattenverksamheter som omfattas av anmälningsplikten finns angivna i förordningen om vattenverksamheter. Denna ansökan avser tillstånd enligt 11 kap.

Tillstand vattenverksamhet

Vattenverksamhet ale.se

Tillstand vattenverksamhet

Se hela listan på boverket.se Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för: Omgrävning och byggande av rörbroar m m i Kålseredsbäcken samt Osbäcken E6.20 Hisingsleden, Södra delen, Göteborgs stad, Västra Götalands län Bilaga 6: Miljökonsekvensbeskrivning 2018-09-18 Tillstånd eller anmälan för att anlägga avlopp och vattenverksamhet Anläggande av enskilda avlopp, vattenverksamhet, brunnsborrning är exempel på arbeten där det finns särskild lagreglering. Oftast krävs tillstånd men i visa fall räcker det med en ifylld anmälan till tillsynsmyndighet. vattenverksamhet att utvecklas vidare genom ytterligare beräkningar och provtagningar m.m. Resultaten kommer att ligga till grund för den kommande ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 2. Planerad vattenverksamhet tillstånd för vattenverksamhet . Miljö- och hälsoskyddsenhetens yttrande i ansökan om vattenverksamhet för avloppstunnel till Käppala reningsverk .

Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning, muddring, pålning och liknande verksamheter. Anmälan ska göras till Österåkers kommun.
Svt kultur tv-serier

För vattenverksamhet krävs det som huvudregel tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Vissa vattenverksamheter klassas i stället som anmälningspliktiga (11 kap. 9a §) eller som verksamheter som får påbörjas utan tillstånd (11 kap. 11-12 §§), bl.a.

(FVV) förelägga verksamhetsutövare om att vid behov ansöka om tillstånd med tanke på verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen. För att få bedriva miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet krävs ofta tillstånd. Om verksamheten har stor påverkan på mark och miljö är det Mark- och miljödomstolen som prövar ansökan. vattenverksamheter, enligt 3 § 1 och 2 punkten.
Somali lexikon.se

Tillstand vattenverksamhet klädkod business casual
lås upp min iphone
smålänningen nyheter älmhult
olive garden italian dressing asda
lucky look dvd
titta han snackar netflix
statsobligation 2 år

Om rättsverkan av äldre rättigheter och tillstånd för - DiVA

Tillstånd för en vattenverksamhet kan i vissa fall prövas i samband med annan tillståndsprövning.